ПОЛІТИКИ ФОНДУ

Фонд прагне, щоб потреби та інтереси цільових груп Фонду були враховані та відображалися у напрямках роботи та проектах Фонду. Задля цього, Фонд заохочує долучатися до членства у організації та брати участь в управління Фондом шляхом участі у Загальних Зборах Фонду.

Особи, що можуть бути членами Фонду:

–          засновники Фонду;

–          фізичні особи, які мають повну дієздатність;

–          юридичні особи приватного права, які визнають положення Статуту Фонду, мету діяльності та

завдання Фонду.

Члени Фонду мають право:

–          брати участь в управлінні Фондом через участь у Загальних Зборах у порядку, передбаченому

Статутом та внутрішніми документами Фонду, в тому числі шляхом голосування;

–          ініціювати розгляд на Загальних Зборах будь-яких питань, що стосуються діяльності Фонду;

–          бути  членом  інших  благодійних,  громадських  організацій,  політичних  партій,  а  також  інших

об’єднань, мета та діяльність яких не суперечить статутним цілям Фонду;

–          брати участь в обговоренні та реалізації програм і планів Фонду;

–          отримувати повну інформацію про діяльність Фонду;

–          вийти з Фонду в порядку та на умовах, передбачених Статутом Фонду;

–          реалізувати інші права, надані їм Статутом Фонду та чинним законодавством України.

Члени Фонду зобов’язані:

–          виконувати положення Статуту Фонду;

–          виконувати рішення органів управління Фонду;

–          виконувати інші покладені на них зобов’язання.

Порядок прийняття до складу членів Фонду:

–          Заявники – фізичні особи та юридичні особи подають письмову заяву про прийняття до складу членів Фонду.

–          Заявники – юридичні особи додають до письмової заяви про прийняття до складу членів Фонду копію рішення керівного органу про вступ до складу членів Фонду, засвідчене підписом керівника та печаткою юридичної особи (за наявності). В рішенні мають бути вказані відомості про фізичну особу чи осіб, які виконуватимуть обов’язки представників юридичної особи в органах управління Фонду в разі

прийняття її до складу членів Фонду.

–          Правління розглядає заяви про прийняття до складу членів Фонду на своїх засіданнях і має письмово повідомити заявників про своє рішення протягом тридцяти календарних днів.

Членство у Фонді припиняється шляхом:

–          добровільного виходу зі складу членів Фонду на підставі письмової заяви про припинення членства фізичної особи або рішення уповноваженого органу юридичної особи;

–          виключення з числа членів Фонду за рішенням Правління Фонду у разі невиконання членом своїх обов’язків, вчинення дій, що перешкоджають діяльності Фонду чи компрометують його, порушення Статуту Фонду, невиконання рішень органів управління Фонду, поширення відомостей, що не відповідають дійсності і завдають шкоди інтересам та/або репутації Фонду;

–         автоматичного припинення членства у Фонді без прийняття Правлінням рішення у разі смерті фізичної особи (ліквідації юридичної особи) або визнання недієздатною або зниклою безвісти чи оголошення померлою у встановленому чинним законодавством України порядку.

–          розгляд  заяви  члена  Фонду  про  вихід  зі  складу  членів  Фонду  здійснюється  на  найближчому засіданні Правління Фонду.

–          розгляд питання щодо виключення члена з числа членів Фонду з підстав, передбачених Статутом Фонду, здійснюється на позачерговому засіданні Правління, яке має бути скликане протягом 3 робочих днів з моменту виявлення відповідних обставин для виключення особи з числа членів Фонду.

–         виключення члена з Фонду з підстав, передбачених у Статуті Фонду, позбавляє його права на повторний вступ до числа членів Фонду.

–          Фонд і його члени не відповідають за зобов’язаннями один одного.

Подати заяву для членства у Фонді можна, надіславши Заяву для членства у фонді та короткий мотиваційний лист на на info@rhr.org.ua, зазначивши у листі, чому саме ви хочете стати членом Фонду?